Vedtægter

 1. Foreningens navn er Rødding Borgerforening/Rødding Forsamlingshus.
 2. Foreningens hjemsted er Rødding, 7860 Spøttrup, Skive Kommune.
 3. Foreningens formål er:
 4. at medvirke og tage initiativ til arrangementer og underholdning af enhver art,
 5. bevarelse af Rødding, som en aktiv landsby,
 6. at bidrage til drift, bevarelse og udlejning af Rødding Forsamlingshus
 7. Foreningen kan optage alle enkeltpersoner, husstande og virksomheder, som medlemmer.
 8. Medlemskab sker ved betaling af kontingent. Udmeldelse sker ved manglende fornyelse af medlemskab.
 9. Udmeldelse i løbet af kalenderåret medfører ikke tilbagebetaling af kontingent.
 10. Generalforsamlingen fastsætter kontingent en gang årligt.
 11. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. valg til (arrangementsudvalg)
 9. Eventuelt

Foreningen konstituerer sig ved formand, næstformand, sekretær og kasserer. Kassereren kan vælges blandt et medlem udenfor bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 8 dage før afholdelse. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved opslag på digitale medier og/eller ved indrykning af annonce i lokal-ugeavis/dagblad.

Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Almindeligt stemmeflertal er gældende ved afstemninger. Skriftlig afstemning kan vælges når mindst 5 fremmødte ønsker dette.

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker dette.

Varsler og indkaldelse er som for ordinær generalforsamling.

 1. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der vælges hvert år 1-2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal.  Ved stemmelighed udsættes beslutningen til næste møde.

Der er hvert år 2-4 medlemmer på valg.

Bestyrelsesmedlemmer og revisor kan genvælges, men er ikke forpligtet til genvalg.

 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen kan ikke optage lån uden generalforsamlingens godkendelse.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.

 1. En del af foreningens arrangementer kan varetages af udvalg. Et udvalg kan oprettes eller nedlægges på bestyrelsesmøder efter behov.

Overskud fra disse arrangementer tilfalder Rødding Borgerforening/Rødding Forsamlingshus.

 1. Opløsning af foreningen kan vedtages på en (ekstraordinær)generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen kan eventuel formue overgå til anden foreningen i Rødding (7860) – med kulturelle aktiviteter som formål – eller generalforsamlingen kan beslutte, at overskud, ved ansøgning til den afgåede bestyrelse, kan fordeles til anden forening. Det er den afgåede bestyrelse, der suverænt tager beslutning om, hvem eventuel overskud udloddes til.

Således besluttet på generalforsamlingen den 7. marts 2018.